GreekEnglish (UK)

16-07-21 : Η NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Δασολόγο & Περιβαλλοντολόγο ή Μηχανικό Περιβ/ντος

ΓΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟ 

Η εταιρεία NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Δασολόγο 

με εμπειρία σε Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας, Δασικές μελέτες και προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση. 

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ Δασολόγου,  άριστη χρήση Η/Υ, χρήση γνώσης σχεδιαστικών προγραμμάτων (GIS- Autocad). 

 


 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ

Η εταιρεία NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Περιβαλλοντολόγο ή Μηχανικό Περιβάλλοντος 

με εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες (Μελέτες ΠΕριβαλλοντικών Επιπτώσεων,  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις κλπ.) και προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση. 

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΠΕ Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού ΠΕριβάλλοντος,  άριστη χρήση Η/Υ, χρήση γνώσης σχεδιαστικών προγραμμάτων (GIS- Autocad). 

Last Updated on Sunday, 18 July 2021 18:38

Hits: 477

07-8-20 : Υπογραφή νέας σύμβασης για την οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων Κινέτας

Η εταιρεία «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» σε συνεργασία με την εταιρεία «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», τον Αύγουστο του 2020, ανέλαβαν τη Μελέτη με τίτλο «Σύνταξη Μελετών για τα ρέματα της Κινέτας Αττικής».

Η Σύμβαση για το εν λόγω έργο υπεγράφη στις 07/08/2020, σε συνέχεια της υπ’ αρ. Πρωτ 466/ 25-02-2020 απόφασης ανάθεσης του έργου, της υπ’ αρ. 1071/2020 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 444387/29-06-2020 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της Σύμβασης. 

Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στη σύνταξη μελετών απαραίτητων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κινέττας και συγκεκριμένα  α) υδραυλικής μελέτης (προμελέτη και οριστική) οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων εντός των κατοικημένων περιοχών (πεδινή ζώνη), β) δασοτεχνικής μελέτης των λεκανών απορροής για τη δασοτεχνική διευθέτηση, μέσω των απαραίτητων έργων ορεινής υδρονομίας και δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων (ορεινή ζώνη) καθώς και γ) υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνικής και περιβαλλοντική μελέτη).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της σχετικής Πρόσκλησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 10:30

Hits: 1647

23-03-20 : Ανακοίνωση της NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. για COVID - 19

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι η ύψιστη προτεραιότητά της εταιρείας «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.». Στα πλαίσια των νέων δεδομένων και της κατάστασης που βιώνουμε, η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και ενεργεί με γνώμονα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, οδηγίες και συστάσεις που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ και η Πολιτική Προστασίας.

Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, έχει καταρτισθεί εσωτερική οδηγία Πρόληψης και Αντιμετώπισης του COVID 19, σκοπός του οποίου είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό COVID-19 κατά την εκτέλεση εργασιών και για την προστασία των προσώπων στην εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.

Ο οδηγός απευθύνεται στο σύνολο της διοίκησης της εταιρείας, των εργαζομένων και των μόνιμων συνεργατών αυτής που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται τους χώρους του γραφείου. Τα προτεινόμενα ειδικά μέτρα εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή και διαχείριση των κινδύνων σύμφωνα με τις γενικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 

Last Updated on Monday, 23 March 2020 15:06

Hits: 1131

18-06-20 : Έγκριση 2ου Σταδίου και Οριστική παραλαβή των συμβάσεων Δασικών Χαρτών (Δ7-09 και Δ7-11)

Με την υπ’ αριθ. 102/11-06-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν οριστικά οι Συμβάσεις με τίτλο «Κατάρτιση και Επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας» και κωδικό Δ7-09 και «Κατάρτιση και Επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας» και κωδικό Δ7-11.

Τα έργα κατακυρώθηκαν στην εταιρεία «NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» με τις  υπ’ αριθμ. 9/12/29-3-2018 και 9/14/29-3-2018 αντίστοιχα Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Οι μελέτες υλοποιήθηκαν σε δύο στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα από 26/07/2018 υπογραφέντα Ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) και της εταιρείας, το από Ιούλιο του 2017 Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων για το έργο «Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στο υπόλοιπο της χώρας (κωδικός FOREST_MAP_7) και του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών  αυτού (ΦΕΚ 2373/Β/12-07-2017).

 

Last Updated on Thursday, 20 August 2020 10:50

Hits: 1312

30-03-2020 : Εξέλιξη της Μελέτης 10: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης 10: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου», υπεγράφη στις 25/02/2020, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης τους 28 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω σύμβασης. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: α) εκπόνηση των ΕΠΜ για τις περιοχές Natura της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) οργάνωση και διεκπεραίωση της διαβούλευσης, καταγραφή των απόψεων και διατύπωση απαντήσεων & εισηγήσεων, γ) υποστήριξη της διευθύνουσας υπηρεσίας αν προκύψει η ανάγκη έκδοσης ΥΑ προδιασφάλισης και γνωμοδοτήσεων (ΜΠΕ, ΑΕΠΟ), ως προς τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται, εντοπισμένα χωρικά και δ) καταχώρηση των στοιχείων των ΕΠΜ στην ενιαία βάση δεδομένων και το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών.

Το έργο χωρίζεται σε 4 φάσεις ενώ ήδη έχει υλοποιηθεί και εγκριθεί η Α’ Φάση της μελέτης με την υπ’ αρ. 55244/1403/18-06-2019  Απόφαση του Τμήματος Προστατευόμενων Περιοχών, Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας, Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.

Η Β’ φάση της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς έχει δοθεί παράταση 8 μηνών με το υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/22509/682/12-03-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η Γ’ φάση κατόπιν της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/6722/196 και ημ/νία 12-03-2020 Εντολής Έναρξης της Γ΄ φάσης του έργου «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Last Updated on Thursday, 20 August 2020 12:04

Hits: 1455

QUICK  LINKS

Agro-technical & Agro-economic Studies

Projects Management

Property Development & Management Consultants

Tourism Investment Consultant

Geoinformatics solutions - G.I.S.

© 2017 Nerco - Ν. Chlykas & Associates S.A.