GreekEnglish (UK)

10-06-2015 : Νέα για την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Στις 27/03/2015,υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο προς έγκριση η πρόταση για την επικαιροποίηση του συμπληρωματικού Εξοπλισμού και της αρχιτεκτονικής που προσφέρεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», σε συνέχεια και της επικοινωνίας του κου Τσαμουρά (στέλεχος της INTRASOFT) με τον κο Κατσαρίδη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Σε συνέχεια της 14/05/2015 συνάντησης με την Αναθέτουσα Αρχή, στις 25/05/2015, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρελήφθη προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 4 της Σύμβασης του έργου: «Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας, η οποία και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Ένωσης στις 27/05/2015. 

Με το υπ' αρίθμ. Πρωτ. ΚΔΝ/ΕΞ.14/02-06-2015 διαβιβαστικό, υπεβλήθη στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.Π.Ε.ΚΑ. – Μονάδα B’, CD που περιλαμβάνει λογισμικό Διαχείρισης Αναζήτησης DocAsset και το λογισμικό Παρουσίασης Αναζήτησης iBox, το οποίο και έλαβε Α.Π. 140581/02-06-2015.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων του Αναδόχου στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (03-06-2015), στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής (04-06-2015) και στη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών (09-06-2015) με τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών ώστε να συζητηθούν τα κενά και ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί και επισημανθεί από την εκάστοτε Δ/νση κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:05

Hits: 288

05-03-2015 : Έναρξη εργασιών για την «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών της Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 156170 /12.12.2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 66ΠΚ0-ΞΟΤ). Η υπογραφή της Σύμβασης υλοποιήθηκε στις 22-12-2014 και σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του Αναδόχου.

Στο πλαίσιο των συμβατικών απαιτήσεων, ο Ανάδοχος υπέβαλε το παραδοτέο με τίτλο Π.0.1 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (Α.Π.ΕΞ.: 8/12-01-2015), το οποίο έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή 140012/12-01-2015.

Την Τετάρτη 28/01/2015, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων συνάντηση του Αναδόχου με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Από πλευράς Αναδόχου παρευρέθησαν ο κοινός εκπρόσωπος κος Χλύκας Νικόλαος, η νομικός κα Τζίνα Γιαννακούρου και ο εκπρόσωπος της υπεργολάβου εταιρείας INTRASOFT κος Τσαμουράς Στρατής. Στη συζήτηση συμμετείχε και η νομικός κα Μαριά Αίθρα, μέσω Skype.

Επιπλέον στις 27/02/2015 υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, τα Παραδοτέα της Ενότητας 2: «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων δασικής νομοθεσίας και λογισμικού διαχείρισης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και με τίτλο Π.2.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων δασικής νομοθεσίας και Π.2.2 Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης (Αρ. Πρωτ. Εξ: ΚΔΝ/ΕΞ.04/26-02-2015), τα οποία έλαβαν Αριθμό Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή 140239/27-02-2015.

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:03

Hits: 1386

22-12-14 : Υπογραφή σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ - ΕΥΣΠΕΔ/ Έργο : «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Η εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., σε συνεργασία με τις εταιρείες ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., ανέλαβαν τον Δεκέμβριο 2014, έπειτα από διενέργεια διαγωνισμού  που πραγματοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το έργο με τίτλο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» της  κατηγορίας πράξεων 1.3.3: : «Διοικητικές Κωδικοποιήσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Δημόσιας Δράσης» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 1), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 2) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 3) του Ειδικού Στόχου 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Ε.Π.  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».  Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Αντικείμενο του έργου είναι η συγκέντρωση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου, η συλλογή της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομολογίας και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο εντοπισμός των αδυναμιών, επικαλύψεων ή αντιφάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και της έλλειψης νομοθετικού αντικειμένου,  η αποτύπωση των ανωτέρω σε ενιαίο Σχέδιο Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας και η κατάρτιση Σχεδίου Δασικού Κώδικα που θα περιέχει τις προτεινόμενες αλλαγές, της Πράξης  «Διοικητικές Κωδικοποιήσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Δημόσιας Δράσης» στους άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”.

Το έργο κατακυρώθηκε στην Ένωση, με την υπ’ Α.Π. : οικ  156169/12-12-2014  Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα  Υδάτων ΥΠΕΚΑ και έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Last Updated on Thursday, 29 January 2015 19:16

Hits: 3055

22-01-15 : Υποβολή 4ου και τελευταίου Σταδίου της Δ4-07 Σύμβασης με τίτλο "Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις Π.Ε. Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

Στις 22/01/2015 υποβλήθηκαν στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τα παραδοτέα του 4ου και τελευταίου Σταδίου της Δ4-07 σύμβασης  με τίτλο «Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις Π.Ε. Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Γυθείου, Λάγιου, Σκάλας, Σπαρτιατών, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος,Θουρίας, Καλαμάτας, Λαίϊκων, Μεσσήνης και Σπερχογείας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και στο εγκεκριμένο ΠΠΕ του έργου.

Οι Δασικοί Χάρτες σε 272 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ του Ν.Μεσσηνίας και 138 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ του Ν.Λακωνίας έχουν θεωρηθεί με το υπ΄αριθμ. 66686/2082/11-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και το υπ' αριθμ. 66190/2693/11-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λακωνίας.

Με την υποβολή του 4ου Σταδίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση της Δ4-07 σύμβασης, η οποία υπογράφηκε στις 5-9-2012 και κατακυρώθηκε στην εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., με την 502/29-3-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013.

Last Updated on Thursday, 29 January 2015 19:05

Hits: 2990

12/2014 : Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης)

Η NERCO – Ν.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από την από 19/09/2014 Σύμβασή της με την NEW REAL ESTATE DEVELOPMENTS CORFU SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY, υπέβαλλε προς έγκριση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης) για το έργο «Πολεοδομική Μελέτη για την ανάπτυξη ακινήτου στη θέση Αρταβάνη (Ερημίτης) της περιοχής Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας (ΕΣΧΑΔΑ Κασσιόπη Κέρκυρα) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης της Δασικής Έκτασης στη θέση «Ερημίτης» (Ζώνη II ΕΣΧΑΔΑ Κασσιόπης)

Η Δασική Μελέτη αφορά στην προστασία και διαχείριση δασικής έκτασης εντός του ακινήτου ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάζει το μέγεθος και τη φύση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δύνανται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία όλων των απαιτούμενων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Παραθεριστικού Τουριστικού Χωριού ενώ παράλληλα προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης αυτών και πρόγραμμα διατήρησης και παρακολούθησης (monitoring).

Last Updated on Wednesday, 04 February 2015 13:25

Hits: 2419

QUICK  LINKS

Agro-technical & Agro-economic Studies

Projects Management

Property Development & Management Consultants

Tourism Investment Consultant

Geoinformatics solutions - G.I.S.

© 2017 Nerco - Ν. Chlykas & Associates S.A.