GreekEnglish (UK)

18-07-2016 : Σεμινάριο Εκπαίδευσης Διαχειριστών Πλατφόρμας ΚΔΝ- Παράταση Χρόνου Σύμβασης

Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Διαχειριστών Πλατφόρμας ΚΔΝ, που διεξήχθη στο διάστημα 11-15/07/2016 στο κτίριο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, από τα αρμόδια Στελέχη του Αναδόχου.

Πρόσθετα, ενημερώνουμε ότι ο Ανάδοχος στις 02/06/2016 απέστειλε επιστολή προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.Π.Ε.ΚΑ. σύμφωνα με την οποία υπέβαλε αίτημα για παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης  χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου. Το προσχέδιο για την νέα Τροποποίηση της Σύμβασης απεστάλη στον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13/06/2016 και εκ νέου στις 16/06/2016, επικαιροποιημένο, και αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης.

Η δεύτερη Τροποποίηση της Σύμβασης του έργου με την οποία το έργο παρατείνεται έως τις 31-12-2016 υπεγράφη στις 22-06-2016.

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:08

Hits: 1627

15-06-2016 : Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο της ΚΔΝ (Ενότητα 4)

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα τίθενται εκ μέρους της Αναδόχου Σύμπραξης «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.», «ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» και «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.» σε δημόσια διαβούλευση σε ειδικό διαδικτυακό τόπο, τα παραδοτέα :

  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών επιπτώσεων [Π.4.1 (α) & Π.4.1 (β)]
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - Προτάσεις εφαρμογής [Π.4.2]

Τα ανωτέρω παραδοτέα έχουν παραληφθεί οριστικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας». Η διενέργεια διαβούλευσης επί των προτάσεων βελτίωσης, επί της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων και επί των προτάσεων εφαρμογής ολοκληρώνεται στις 6/7/2016.

Πατήστε εδώ για ανακατεύθυνση στο site της ΚΔΝ για περισσότερες λεπτομέρειες και για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση.

 

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:07

Hits: 2390

22-12-2015 : Τροποποίηση Σύμβασης ΚΔΝ / Εξέλιξη Έργου

Στις 25/08/2015, υπεγράφη η Τροποποίηση της Σύμβασης, συνοδευόμενη από την σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού και το Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού. Η τροποποίηση της Σύμβασης αφορούσε το άρθρο 4 -  Χρόνος Παράδοσης - Παραδοτέα - Παραλαβή.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15-09-2015 μεταξύ του Αναδόχου και της Δ/νσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, με θέμα την αντιμετώπιση από την πλευρά του Αναδόχου των παρατηρήσεων που έλαβε και την άποψη της υπηρεσίας, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στη μεταφορά ενοτήτων/ υποενοτήτων από την Προστασία στη Διαχείριση Δασών.

Παρόντες, από την πλευρά του Αναδόχου ήταν οι εξής: ο κος Νικόλαος Χλύκας, η κα Γιαννακούρου, η κα Παυλάκη, ο κος Παπαθανασόπουλος (συνεργάτης της κ. Μαριά), ο κος Σηφάκης και ο κος Μέλισσας.Από την υπηρεσία, παρούσες ήταν η κα Παπίκα Σ. και η κα Βλάχου Μ.

Στις 22/09/2015 με το υπ' αρίθμ. Πρωτ. ΚΔΝ/ΕΞ.19 έγγραφο του Αναδόχου, υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως προκύπτουν  από την από 22/12/2014 σύμβαση, τα εξής παραδοτέα: α)Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών επιπτώσεων και β)Π 4.2 Προτάσεις εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι στις 29/09/2015 υποβλήθηκε περιληπτική ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων, η οποία στην αναλυτική της μορφή υποβλήθηκε στις 27/10/2015.

Κατόπιν των διευκρινίσεων που δόθηκαν από την ΕΠΠΕ, ο Ανάδοχος υπέβαλε στις 21/12/2015, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, α) απαντήσεις –διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων της επιτροπής, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο από 23/11/2015 Πρακτικό V, β) τα τελικά αρχεία που αφορούν στα παραδοτέα Π.4.1, Π.4.2 και γ) τις διορθώσεις που θα αναρτηθούν στη βάση δεδομένων λόγω νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν καταγραφεί.

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:06

Hits: 1488

15-02-2016 : Συνάντηση για την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Στις 01/02/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Αναδόχου με τον Γενικό Διευθυντή Δασών & Αγροπεριβάλλοντος κ. Δημόπουλο, κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 28/01/2016 εγγράφως (ΚΔΝ/ ΕΞ.28). Στη σύσκεψη παρευρέθησαν εκ μέρους του Αναδόχου ο κ. Χλύκας, Συντονιστής της Αναδόχου Σύμπραξης, η κ. Μαριά, καθώς και μέλη της ομάδας των νομικών και εκ μέρους του ΥΠΕΝ ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, κ. Δημόπουλος, παρουσία και των Προϊσταμένων των επί μέρους Δ/νσεων, κ. Στάμου (Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής), κ. Βακάλη (Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος) και κ. Ντινόκα (Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών). Διατυπώθηκαν οι απόψεις του Αναδόχου και της Επιτροπής σχετικά με νομικά ζητήματα νομοτεχνικής φύσης και σχετικά με τις κωδικοποιητέες διατάξεις.

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:06

Hits: 1499

19-06-2015 : Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας: Ολοκλήρωση και Υποβολή της Συλλογής της Δασικής Νομοθεσίας και της σχετικής Νομολογίας

Η ένωση των εταιρειών «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.», «ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.» και «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.». NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ολοκλήρωσε τις εργασίες συλλογής της Δασικής Νομοθεσίας και υπέβαλε τα σχετικά παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την παράδοση αυτή επετεύχθη ένα σημαντικό μέρος του έργου, καθώς η Συλλογή διαμέσου της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής αποτελεί το προοίμιο του περιεχομένου της τελικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παραχθεί στο τέλος του έργου και θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Last Updated on Friday, 17 February 2017 00:05

Hits: 1361

QUICK  LINKS

Agro-technical & Agro-economic Studies

Projects Management

Property Development & Management Consultants

Tourism Investment Consultant

Geoinformatics solutions - G.I.S.

© 2017 Nerco - Ν. Chlykas & Associates S.A.